در زمینه اموزش در جهت افزایش و بهبود مهارتهای زندگی و زناشویی فعالیت دارد. در مشاوره قبل از ازدواج به بررسی شخصیت های طرفین برای ادامه زندگی و کمک به زوجین برای انتخاب بهترین همراه برای ازدواج می پردازد. او درمشاوره بعد از ازدواج برای افزایش مهارتهای ارتباطی برای با نشاط نگه داشتن زندگی، تکنیک ها و راهکارهای خاص با توجه به آخرین دستاوردهای علمی به زوجین آموزش می دهد. خانم دکتر با توجه به گذراندن دوره های مختلف طرحواره درمانی نزد اساتید محترم و برجسته کشوری: آقای دکتر حسن حمیدپور، آقای دکتر امیر عسکری و آقای دکتر جواد خلعتبری همچنین گذراندن دوره طرحواره بین المللی شما را با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه شناسایی تله های زندگی خودتان یا طرحواره ها و راهکارهای درمانی آن اشنا خواهد نمود . او در زمینه مشاوره فردی (مدیریت استرس و اضطراب، شکست عشقی، وسواس ) فعالیت دارند.
ایشان در زمینه تالیف و ترجمه و کارهای پژوهشی نیز فعالیت دارند.
تالیف کتاب مدیریت استرس ترجمه کتاب روانشناسی ورزش و مقاله های ایشون شامل موارد زیر هست:
۱_ اثربخشی ایمن سازی در برابر استرس بر استرس ادداک شده زنان باردار با سابقه ناباروری

۲_ اثربخشی درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و عملکرد حنسی زنان با سابقه ناباروری

۳_ اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای تنطیم هیجان و عملکرد جنسب زنان نابارور

کارفرما :دکتر منیره حسن زاده